WhatsApp-Telegram
info@uae-zones.com
Πύργος Burlington, Business Bay, Ντουμπάι, ΗΑΕ

Γενικοί Όροι Πώλησης και Χρήσης Υπηρεσιών


 1. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1.1. Αυτοί οι Γενικοί Όροι Πώλησης και Χρήσης προορίζονται να διέπουν τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ " ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ" εμπορικός φορέας: SUXYS INTERNATIONAL Limited, Κεντρικά Γραφεία: Burlington Tower, Business Bay Dubai, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, email: info@uae-zones.com,  (" ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ ») (" ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ.com ") (" Όλοι οι τομείς και οι υποτομείς του.ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ.com ") και τους πελάτες της (" Πελάτης "). Με βάση αυτούς τους Γενικούς Εμπορικούς Όρους, ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ παρέχει στον Πελάτη διάφορες υπηρεσίες όπως η δημιουργία εταιρειών (" Κοινωνία ") και ορισμένες συναφείς πρόσθετες υπηρεσίες (" Επιπρόσθετες υπηρεσίες ") καθώς και βοήθεια για το άνοιγμα λογαριασμών σε τράπεζες ή μη τραπεζικούς παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (" Άνοιγμα λογαριασμού ή τραπεζική εισαγωγή »).

1.2. Αυτοί οι Γενικοί Εμπορικοί Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ της ΠΕΛΑΤΗΣ et ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ με ψηφιακή υπογραφή μιας φόρμας ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ, να υπογραφεί διαδικτυακά μέσω της επικύρωσης παραγγελίας σε πλατφόρμα ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ ή σε χαρτί (" Σύμβαση "). Με τη σύναψη σύμβασης με ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ, ο Πελάτης αποδέχεται αυτούς τους Γενικούς Εμπορικούς Όρους. Ένας κατάλογος τιμών και μια λίστα υπηρεσιών είναι διαθέσιμες στους ιστότοπους της ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ.

1.3 Όλοι οι άλλοι γενικοί όροι που αποκλίνουν, αντιφάσκουν ή συμπληρώνουν αυτούς τους Γενικούς Εμπορικούς Όρους θα εξαιρούνται από οποιαδήποτε Σύμβαση, εκτός εάν ρητά συμφωνηθεί γραπτώς μεταξύ του Πελάτη και ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ.

1.4. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ αυτών των Γενικών Εμπορικών Όρων και οποιασδήποτε Σύμβασης, οι διατάξεις της Σύμβασης υπερισχύουν αυτών των Γενικών Εμπορικών Όρων. Σε περίπτωση σύγκρουσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία διαχείρισης συγκρούσεων στη διεύθυνση: lawyer [@] uae-zones.com

1.5. ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Γενικούς Εμπορικούς Όρους ανά πάσα στιγμή με άμεση ισχύ. Ο Πελάτης θα ενημερωθεί για αυτές τις αλλαγές με ειδοποίηση που δημοσιεύτηκε στις ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ.com. Οι τροποποιήσεις θα θεωρηθούν εγκεκριμένες από τον Πελάτη, εκτός εάν ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ λαμβάνει σχετική γραπτή ένσταση εντός τεσσάρων εβδομάδων από την ημερομηνία κοινοποίησης.

 1. Περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών

Ίδρυση και διαχείριση εταιρείας και πρόσθετων υπηρεσιών

2.1. ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ μπορεί να παρέχει στον Πελάτη μια υπηρεσία σύστασης εταιρείας, στις δικαιοδοσίες που καθορίζονται στη λίστα που δημοσιεύεται στον ιστότοπο της ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣwww.uae-zones.com ) ή τις πλατφόρμες του (διαδίκτυο, εφαρμογή για κινητά ή εφαρμογή tablet, εφαρμογή IOS, εφαρμογή Android). ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ μπορεί επίσης να κανονίσει, είτε μέσω θυγατρικών σε ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ ή τρίτα μέρη, η παροχή πρόσθετων υπηρεσιών, όπως ο διορισμός εμπιστευτικών διευθυντών, εμπιστευτικών μετόχων, λογαριασμού εμπόρου στο Διαδίκτυο, λογότυπου εταιρείας, σφραγίδας εταιρείας, σφραγίδας εταιρείας, πληρεξουσίου, συμβολαιογραφικής πιστοποίησης και αποστολής σε έγγραφα, αίτηση αδειών, αίτηση για έγκριση, αναζήτηση χώρων, αναζήτηση προσωπικού, αναζήτηση συνεργατών και οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες που ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ και ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα θεωρήσει χρήσιμη τη δημιουργία ή τη σύσταση της εταιρείας του πελάτη. Ο όρος «συνδεδεμένες εταιρείες» σημαίνει, σε σχέση με ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ, θυγατρική ή εταιρεία συμμετοχών της ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ ή οποιαδήποτε άλλη θυγατρική αυτής της εταιρείας χαρτοφυλακίου, δικηγόροι, λογιστές, νομικοί, συμβολαιογράφοι και άλλοι πράκτορες ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ.

2.2. Όλες οι Πρόσθετες Υπηρεσίες θα παρέχονται βάσει ειδικής συμφωνίας μεταξύ του Πελάτη και του σχετικού παρόχου Πρόσθετων Υπηρεσιών, εκτός από σφραγίδες, γραμματόσημα και λογότυπα, επικυρωμένη πιστοποίηση και αποστολή. 

2.3. Τα ακόλουθα περιλαμβάνονται στην εγγραφή ενός πακέτου εταιρείας: 4 μέτοχοι, 2 διευθυντές, πρόσθετοι μέτοχοι ή διευθυντές θα πρέπει να τιμολογούνται για εγγραφή ανάλογα με τη δικαιοδοσία.

Τραπεζικός Λογαριασμός & Εισαγωγή και Πορτοφόλι Τράπεζας 

2.3. ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ κατόπιν αιτήματος μπορεί να βοηθήσει τον Πελάτη σε σχέση με την τραπεζική ή οικονομική εισαγωγή, το άνοιγμα λογαριασμού σε τράπεζα, ίδρυμα πληρωμών, χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή πάροχο μη τραπεζικών υπηρεσιών, προμηθευτή πορτοφολιών, (" Τράπεζα ή ίδρυμα "). Στο πλαίσιο αυτό, ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ μπορεί να προσφέρει στον Πελάτη μια λίστα καταστημάτων, αλλά είναι ο Πελάτης αυτός που είναι υπεύθυνος για την επιλογή της εγκατάστασης υπό την προϋπόθεση της αποδοχής της εγκατάστασης και της συμμόρφωσης του πελάτη και της εταιρείας του, θυγατρικής, υποκαταστήματος, εμπορικής αντιπροσωπείας γραφείου (Good Standing, Activities, Υποστήριξη, χώροι ...). Ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει είτε μια εγκατάσταση από τη λίστα των εγκαταστάσεων που παρέχει η ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ ή εγκατάσταση τρίτου μέρους (μόνο κατόπιν αιτήματος και χωρίς καμία εγγύηση ότι η εγκατάσταση θα αποδεχθεί το άνοιγμα του εταιρικού λογαριασμού του πελάτη) εντός ορίου δύο αιτημάτων και απόρριψης από τον πελάτη ή / και τις τράπεζες ή / και τις εγκαταστάσεις). Η επιτυχής εφαρμογή πρόσθετων υπηρεσιών όπως πιστωτικές κάρτες, βιβλία επιταγών ή πρόσβαση στο Internet banking δεν είναι εγγυημένη και προσφέρεται ως έχει και χωρίς εγγύηση. Η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για νομικούς σκοπούς όπως καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία και ο πελάτης αναλαμβάνει να παρέχει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητά της και την προέλευση των κεφαλαίων της, καθώς και τυχόν άλλες ερωτήσεις ή πληροφορίες που ζητούνται από την εγκατάσταση ή ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ.

2.4 ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣΗ .com δεν προσφέρει καμία υπηρεσία Πορτοφολιού ή Ηλεκτρονικού Πορτοφολιού, τις υπηρεσίες Πορτοφολιού ή Ηλεκτρονικού Πορτοφολιού στο www.ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ.com και ή υποτομείς και άλλοι τομείς επωνυμίας είναι μια υπηρεσία της SUXYS International Limited. Ο πελάτης αποδέχεται ότι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση και κανενός είδους να στραφεί εναντίον ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ.com όσον αφορά τον σύνδεσμο εγγραφής και σύνδεσης στον ιστότοπο ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ.com. Ο πελάτης απορρίπτει ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ.com για οποιαδήποτε δίωξη σε περίπτωση διαφωνίας με ιδρύματα ή άλλα χρηματοπιστωτικά ή τραπεζικά ιδρύματα για τα οποία έχει λάβει εισαγωγή κατόπιν αιτήματός της από τις εγκαταστάσεις της.

 1. Δικαίωμα άρνησης υπηρεσιών

ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣΗ .com διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί το σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών που προσφέρει σε έναν Πελάτη χωρίς λόγο ή εξήγηση και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για αυτήν την άρνηση. Δεν μπορεί να χορηγηθεί επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση άρνησης παροχής υπηρεσιών από ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ. Εάν αρνηθείτε την παροχή υπηρεσιών, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το νομικό μας τμήμα στη διεύθυνση: lawyer@uae-zones.com. 

 1. Νομικές συμβουλές

Αν και ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ προσπαθεί να παρέχει αληθινές και σωστές πληροφορίες για όλες τις υπηρεσίες, τις δικαιοδοσίες, τις νομικές μορφές των εταιρειών, τους φόρους και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τη δημιουργία μιας εταιρείας, δεν παρέχει συμβουλές ή πληροφορίες σχετικά με τη φορολογία των φυσικών προσώπων, το φορολογικό νομικό πρόσωπο, την υπεράκτια συνέλευση , Onshore-Offshore Assembly, Απαλλαγή φόρου για ιδιώτες και εταιρείες) Ως εκ τούτου, ο πελάτης αποδέχεται και πιστοποιεί ότι δεν έχει λάβει νομικές ή φορολογικές συμβουλές από ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ  ή Πράκτορες ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ Εγκαταστάσεις (Δικηγόροι, Νομικοί, Λογιστές, Αντιπρόσωποι) ή οποιοδήποτε άλλο ίδρυμα ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε σχέση με ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ . Είναι ευθύνη του Πελάτη να διασφαλίσει ότι λαμβάνει όλες τις απαραίτητες νομικές και φορολογικές συμβουλές σχετικά με την ίδρυση και τη λειτουργία της Εταιρείας και να διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες δεν παραβιάζουν τη νομοθεσία οποιασδήποτε αρμόδιας δικαιοδοσίας. Ο πελάτης αποδέχεται και αναλαμβάνει να διασφαλίζει την καλή νομική, φορολογική και διοικητική συμπεριφορά της εταιρείας του. 

 1. Νομικοί στόχοι

Ο Πελάτης εγγυάται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει κανένα από τα δικαιώματα που παρέχονται σε μια Σύμβαση για παράνομους, άσεμνους, ανήθικους ή δυσφημιστικούς σκοπούς και δεν θα απαξιώσει ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ με τιποτα. Ο Πελάτης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιήσει ή να συσχετίσει το όνομα του ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ και Πράκτορες ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ , εν όλω ή εν μέρει, για εμπορικούς σκοπούς. Εάν ισχύει, ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ διατηρεί το δικαίωμα συνεργασίας με οποιαδήποτε επίσημη ερευνητική αρχή σε περίπτωση καταγγελίας παράβασης κατά του Πελάτη. 

 1. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και δέουσα επιμέλεια

Ο Πελάτης θα παρέχει ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ οποιεσδήποτε πληροφορίες κρίνονται απαραίτητες από τους τελευταίους προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Εταιρεία συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη δέουσα επιμέλεια. Είναι ευθύνη του Πελάτη να διασφαλίσει ότι παρέχονται οι πληροφορίες ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ είναι σωστά. Ο Πελάτης δηλώνει επίσης σε ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ ότι τα αγαθά ή τα κεφάλαια που εισάγονται σε μια Εταιρεία δεν αποτελούν, άμεσα ή έμμεσα, προϊόντα εγκλήματος ή οποιασδήποτε άλλης παράνομης δραστηριότητας. Για να επιτρέψουμε ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ για την εκπλήρωση των νομικών του υποχρεώσεων, ο Πελάτης θα το πράξει ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ ενημερωθεί πλήρως και γρήγορα για οποιαδήποτε αλλαγή αφορά τον οικονομικό δικαιούχο, τους μετόχους και τους διευθυντές της εταιρείας. Οι οικονομικοί δικαιούχοι που υποδεικνύει ο Πελάτης θα υπογράψουν φυσικά ή ψηφιακά ένα «έντυπο» ή «ηλεκτρονικό έντυπο» όπως απαιτείται από τη Σύμβαση. Ο Πελάτης θα ενημερώσει ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ τη φύση των δραστηριοτήτων της εταιρείας του χωρίς καθυστέρηση και οποιαδήποτε αλλαγή υπόκειται στην προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣΤο Ο πελάτης και οι μέτοχοι και άλλοι δικαιούχοι της εταιρείας πρέπει να πραγματοποιήσουν επαλήθευση ταυτότητας εντός 30 ημερών από τη δημιουργία της εταιρείας με τη λύση του www.IDST-WORLD.com (https://idst-world.com) (Lite ή Lite + Ελάχιστο πιστοποιητικό. Η επαλήθευση ταυτότητας είναι υποχρεωτική για όλους τους χρήστες. Ο πελάτης θα πρέπει να πραγματοποιήσει επαλήθευση AML και KYC με τη λύση του www.IDST-WORLD.com (https://idst-world.com) (Lite ή Lite + πιστοποιητικό Ελάχιστο). 

 1. Υποχρεώσεις του πελάτη

Η παροχή δικαιολογητικών σε σχέση με τη δέουσα επιμέλεια μπορεί, ιδίως και χωρίς να είναι εξαντλητική, να περιλαμβάνει: επικυρωμένα πρωτότυπα αντίγραφα εγγράφων ταυτότητας, απόδειξη διεύθυνσης με ημερομηνία μικρότερη των 3 μηνών, τραπεζικές επιστολές αναφοράς, επικυρωμένα πρωτότυπα αντίγραφα εγγράφων εταιρειών, όπως καθώς και πρωτότυπα επικυρωμένων μεταφράσεων κατά περίπτωση, συμβολαιογραφική πιστοποίηση, apostille και άλλο ψηφιακό πιστοποιητικό (IDST WORLD). Όλη η πιστοποίηση πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας δικαιοδοσίας και σύμφωνα με τυχόν οδηγίες από ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣΤο Ο Πελάτης έχει την υποχρέωση να υποβάλει τα έγγραφα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας πριν από την έναρξη των υπηρεσιών. ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ και τους αντιπροσώπους του, δικηγόρους, λογιστές, νομικούς, τοπικούς πράκτορες.

 1. Τέλη και όροι πληρωμής

Σε γενικές γραμμές

8.1 Ο Πελάτης αναλαμβάνει να πληρώσει τα τέλη που απαιτούνται από ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ κατά την παραγγελία του πακέτου της εταιρείας σας. Το πρόγραμμα αμοιβών ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ εμφανίζεται στον τιμοκατάλογο που δημοσιεύεται στον ιστότοπο της ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ (www.uae-zones.com ) και τις πλατφόρμες του. Εκτός από τα έξοδα που αναφέρονται στον ιστότοπο, ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι πρέπει να επιστρέψει όλα τα έξοδα που προέκυψαν, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, των εξόδων που προέκυψαν κατά τη σύγκληση ή τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις διευθυντών, μετόχων ή γραμματέων, τα έξοδα σύγκλησης ή συμμετοχή σε έκτακτη γενική συνέλευση της Εταιρείας, το κόστος που σχετίζεται με την προετοιμασία οποιασδήποτε προώθησης ειδοποίησης ή δήλωσης και όλα τα άλλα παρόμοια έξοδα. ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ ξεκινά μια φάση εκτέλεσης μόνο μετά την παραλαβή της πλήρους πληρωμής των τελών. Όλες οι χρεώσεις και οι χρεώσεις καταβάλλονται στο νόμισμα που ορίζεται από ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ, τα διαθέσιμα νομίσματα είναι, GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, TRY, PLN, RON, ETH, BTC (Ισοτιμία συναλλάγματος με βάση το νόμισμα AED). Ο Πελάτης δεν είναι εξουσιοδοτημένος να παρακρατήσει χρεώσεις και έξοδα μετά από παράπονα που σχετίζονται με οποιαδήποτε υπηρεσία, εγγύηση ή υποχρέωση. Ομοίως, κάθε δικαίωμα συμψηφισμού εκ μέρους του Πελάτη αποκλείεται δια του παρόντος. ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣΗ .com ενημερώνει τακτικά τη συναλλαγματική ισοτιμία στους ιστότοπούς της και στις διάφορες αγορές και εφαρμογές για κινητά.

8.2 Πληρωμή σε Bitcoin. ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ δέχεται πληρωμές σε bitcoin με το Ευρώ ως νόμισμα ανταλλαγής. Ο πελάτης αποδέχεται ότι η πληρωμή ενδέχεται να υπόκειται σε προσαρμογή σε περίπτωση ξαφνικής πτώσης του κρυπτογραφικού στοιχείου. ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή σε Bitcoin.

8.3 Πληρωμή σε Ethereum. ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ δέχεται πληρωμές σε Ethereum με Ευρώ ως νόμισμα ανταλλαγής. Ο πελάτης αποδέχεται ότι η πληρωμή μπορεί να υπόκειται σε προσαρμογή σε περίπτωση ξαφνικής πτώσης του κρυπτογραφικού στοιχείου. ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί πληρωμή στο Ethereum.

8.4 Πληρωμή σε Western Union. ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ δέχεται πληρωμές της Western Union με Ευρώ ως νόμισμα μεταφοράς. Ο πελάτης συμφωνεί να αναλάβει τα έξοδα της Western Union. ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ διατηρεί το δικαίωμα να μην αρνηθεί την πληρωμή από τη Western Union. Διατίθεται μόνο για πληρωμές της Western Union (λειτουργία μεταφοράς τραπεζικού λογαριασμού). 

8.5 Πληρωμή σε MoneyGram. ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ δέχεται πληρωμές σε MoneyGram χρησιμοποιώντας Ευρώ ως νόμισμα μεταφοράς. Ο πελάτης συμφωνεί να αναλάβει τα έξοδα του MoneyGram. ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ διατηρεί το δικαίωμα να μην αρνηθεί την πληρωμή μέσω του MoneyGram. Διατίθεται μόνο για πληρωμές MoneyGram (Λειτουργία μεταφοράς τραπεζικού λογαριασμού). 

Ίδρυση και διαχείριση εταιρείας

8.2. Εκτός από τα ετήσια τέλη, ο Πελάτης θα πρέπει να πληρώσει ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ ένα εφάπαξ ποσό που επιτρέπει τη δημιουργία μιας Εταιρείας («έξοδα ενσωμάτωσης»). Τα τέλη ενσωμάτωσης διαφέρουν ανάλογα με τη δικαιοδοσία και περιλαμβάνουν την παροχή έδρας της Εταιρείας (διεύθυνση), την παροχή μόνιμου αντιπροσώπου καθώς και όλα τα έγγραφα έτσι ώστε η Εταιρεία να μπορεί να είναι πλήρως λειτουργική από την πρώτη ημέρα λειτουργίας. συγκεκριμένα: το πιστοποιητικό σύστασης που εκδίδεται από το τοπικό μητρώο · τις καταστάσεις? το ψήφισμα σχετικά με το διορισμό του διευθυντή και τη διανομή των μετοχών και το πιστοποιητικό μετοχών.

Το ετήσιο τέλος είναι ένα κατ 'αποκοπή τέλος που καταβάλλεται ετησίως κατά την εγγραφή ή την ανανέωση της Εταιρείας. Περιλαμβάνουν τη διατήρηση της Εταιρείας σε σχέση με τους τοπικούς νόμους της δικαιοδοσίας καθώς και την ανανέωση της καταστατικής έδρας, τον εγγεγραμμένο αντιπρόσωπο και τα κρατικά τέλη της σχετικής δικαιοδοσίας. Αυτά τα τέλη δεν επιστρέφονται.

Ο Πελάτης οφείλει ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ όλοι οι άλλοι φόροι, όπως κρατικοί φόροι, δασμοί, φόροι και άλλες πληρωμές σε τρίτους, καθώς και αμοιβές και αποζημιώσεις μεταφοράς διευθυντών ή μετόχων καταπιστευματοδόχων, συμπεριλαμβανομένων των εκταμιεύσεων και όλων των δικαιολογημένων εξόδων από την τσέπη τους.

Ο Πελάτης αναγνωρίζει το δικαίωμα να ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ για την επανεξέταση των ετήσιων τελών. Οποιαδήποτε αλλαγή στη δομή των τελών θα κοινοποιείται στον Πελάτη τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την έναρξη των υπηρεσιών για την περίοδο στην οποία αφορούν τα τέλη. Ο Πελάτης μπορεί να πληρώσει τα έξοδα που οφείλονται ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ χρησιμοποιώντας έγκυρη πιστωτική κάρτα Visa ή MasterCard που έχει εκδοθεί στο όνομά τους ή με τραπεζική μεταφορά. Πελάτες που στέλνουν στο ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ τα δεδομένα μιας πιστωτικής κάρτας (ή παρόμοιου μέσου) ως μέσου πληρωμής το αποδέχονται ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ χρεώνουν την πιστωτική τους κάρτα για το πλήρες ποσό των τελών ή / και εξόδων, φόρων, δασμών που οφείλονται ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ σε σχέση με την υπηρεσία καθώς και τυχόν άλλες δικαιολογημένες εκταμιεύσεις ή έξοδα από την τσέπη σας. Ο Πελάτης το αποδέχεται επίσης ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ μπορεί να αποθηκεύσει και να χρησιμοποιήσει δεδομένα καρτών σύμφωνα με αυτούς τους Γενικούς Όρους και την Πολιτική Απορρήτου.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ Ή ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

8.3. Εάν η πληρωμή του ετήσιου τέλους είναι ληξιπρόθεσμη και καθυστερημένη παρά την τακτική χρέωση ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ και εύλογες προσπάθειες για την προειδοποίηση του Πελάτη για αυτήν την παράβαση, ο Πελάτης συμφωνεί ότι ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ μπορεί να χρεώσει από την κάρτα του Πελάτη (χρεωστική ή πιστωτική) οποιοδήποτε μη καταβληθέν ποσό αυτού του είδους, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ποινής ή προστίμου που επιβάλλεται για την επαναφορά της εταιρείας σε καλή κατάσταση εγγραφής.

Σε αυτήν την περίπτωση, ο Πελάτης το αποδέχεται επίσης ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ θα έχει προθεσμία 60 ημερών από την ημερομηνία χρέωσης για την πληρωμή τυχόν ετήσιων τελών εγγραφής που σχετίζονται με την εταιρεία του Πελάτη και κάθε ποσό που χρεώνεται ως πρόστιμο μητρώου θα περιλαμβάνει επίσης οποιοδήποτε επιπλέον ποσό ποινής που αφορά την περίοδο αναμονής 60 ημερών.

8.4. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΤΙ ΤΡΙΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ, Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΤΙ Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΧΕΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ, ΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ >>.

Τραπεζική Εισαγωγή

8.5. Ο Πελάτης οφείλει ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ εφάπαξ για την παροχή των υπηρεσιών της που σχετίζονται με την τραπεζική εισαγωγή και το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού. Αυτά τα διοικητικά τέλη μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Τα τέλη διαχείρισης εκφράζονται σε AED, GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, PLN, BTC κατά την επιλογή του πελάτη στις πλατφόρμες του ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣΤο Ο Πελάτης θα πρέπει να πληρώσει τα διοικητικά τέλη πριν ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ δεν ξεκινά την εκτέλεση της υπηρεσίας και τη σύνδεση με τις εγκαταστάσεις. Ο Πελάτης μπορεί να πληρώσει τα διοικητικά τέλη σε ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ χρησιμοποιώντας έγκυρη πιστωτική κάρτα Visa ή MasterCard και στο όνομά του ή με τραπεζική μεταφορά. Πελάτες που στέλνουν στο ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ τα δεδομένα μιας πιστωτικής κάρτας ως μέσο πληρωμής το αποδέχονται ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ χρεώνει την πιστωτική κάρτα του για ολόκληρο το ποσό της διοικητικής αμοιβής για τον λογαριασμό που έχει επιλέξει επιπλέον του κόστους της υπηρεσίας ταχυμεταφορών εάν ζητηθεί.

Λογαριασμός πελάτη UAE-ZONES.com 

Ο πελάτης το αποδέχεται ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ δημιουργήστε έναν ειδικό λογαριασμό όταν παραγγέλνετε online. Ο πελάτης αποδέχεται και διαβεβαιώνει ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ ότι διασφαλίζει την πλήρη ασφάλεια πρόσβασης στο λογαριασμό του. Ο πελάτης αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ σε περίπτωση αμέλειας εκ μέρους του και μη συμμόρφωσης με τα βασικά στοιχεία ασφαλείας του κωδικού πρόσβασης ή της σύνδεσης πρόσβασης. Σε περίπτωση παραβίασης λογαριασμού ή δόλιας χρήσης, ο πελάτης το αποδέχεται ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ αποκλείει την πρόσβαση σε αυτόν τον λογαριασμό χωρίς καθυστέρηση και χωρίς κανένα λόγο παροχής στον πελάτη. Ο πελάτης συμφωνεί να είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια του λογαριασμού του και την πρόσβασή του ότι είναι ο μόνος που έχει τον κωδικό πρόσβασης και τη σύνδεσή του.

Διορισμός Διευθυντή

8.6. Ο Πελάτης δίνει δύναμη σε ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ και πιστοποιεί ότι όλα τα πρόσωπα που θα διοριστούν ως διευθυντές μιας εταιρείας σύμφωνα με τη φόρμα παραγγελίας που υποβάλλεται ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ και οι οποίοι δεν έχουν υπογράψει ακόμη δήλωση αποδοχής εντολής έχουν πράγματι συναινέσει στην εντολή τους ως διευθυντή κατά την εγγραφή της εταιρείας και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που διορίζεται ως διευθυντής έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Επίσης, πιστοποιούν ότι ο διαχειριστής υπόκειται σε τεκμηριωμένη συγκατάθεση για το διορισμό και τις υποχρεώσεις του.

Διορισμός Διευθυντή

8.6.1 Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ και πιστοποιεί ότι όλα τα πρόσωπα που θα διοριστούν ως διευθυντές μιας εταιρείας σύμφωνα με τη φόρμα παραγγελίας που υποβάλλεται ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ και που δεν έχουν υπογράψει ακόμη δήλωση αποδοχής εντολής έχουν πράγματι συναινέσει στην εντολή τους ως διευθυντή κατά την εγγραφή της εταιρείας και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που διορίζεται ως διευθυντής έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Επίσης, πιστοποιούν ότι ο διευθυντής αποτελεί αντικείμενο τεκμηριωμένης συναίνεσης για το διορισμό και τις υποχρεώσεις του.

Διορισμός γραμματέα

8.6.1 Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ και πιστοποιεί ότι όλα τα πρόσωπα που θα διοριστούν ως Γραμματέας μιας εταιρείας σύμφωνα με το έντυπο παραγγελίας που υποβλήθηκε ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ (Υποχρέωση και υποχρεωτική εγγραφή σε περίπτωση διορισμένης υπηρεσίας διευθυντή) και οι οποίοι δεν έχουν υπογράψει ακόμη δήλωση αποδοχής εντολής έχουν πράγματι συναινέσει στην εντολή του Γραμματέα κατά τη στιγμή της εγγραφής της εταιρείας και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει οριστεί ως διευθυντής έχει έφτασε στην ηλικία των 18 ετών. Επίσης, πιστοποιούν ότι ο γραμματέας υπόκειται σε τεκμηριωμένη συγκατάθεση για το διορισμό και τις υποχρεώσεις του.

Άλλες υπηρεσίες συνεισφέροντος

8.7. Ο Πελάτης οφείλει ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ μη επιστρέψιμο εφάπαξ ποσό για την παροχή των υπηρεσιών του που σχετίζεται με σύνδεση με τρίτους παρόχους υπηρεσιών ή βοήθεια για την υποβολή αίτησης για τέτοιες υπηρεσίες από τρίτους παρόχους. Το ποσό αυτό εισπράττεται αποκλειστικά για την κάλυψη των εξόδων ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣΤο Ο Πελάτης το αναγνωρίζει ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ δεν θα είναι μέρος σε οποιαδήποτε συμβατική σχέση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ του Πελάτη και του τρίτου παρόχου υπηρεσιών. Ο Πελάτης το παραδέχεται ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ είναι πιθανό να λάβει πριμοδότηση επιχειρησιακού εισαγωγέα από τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών σε περίπτωση αποδοχής από τον Πελάτη και ο Πελάτης παραιτείται ρητά από το δικαίωμα να διεκδικήσει την εκ των υστέρων αναχώρηση ενός τέτοιου ασφαλίστρου.

 1. Επικοινωνία και οδηγίες

Ο Πελάτης και ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ μπορούν να στείλουν ο ένας στον άλλον οδηγίες, ειδοποιήσεις, έγγραφα ή οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω της αποκλειστικής διαδικτυακής πύλης του ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ ή με φαξ, ΚΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗ, αυτό ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ μπορεί να στείλει αναφορές δαπανών ή τέλη ως συνημμένα μέσω email. Ο Πελάτης και ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ πρέπει να διατηρεί όλες τις οδηγίες, τις ειδοποιήσεις, τα έγγραφα ή οποιαδήποτε άλλη ανακοίνωση ως αποδεικτικά στοιχεία. Όλες οι επικοινωνίες προορίζονται για ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ θα σταλεί στην έδρα του ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση εκτός από ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ θα έχει ειδοποιήσει εγγράφως τον Πελάτη ανά πάσα στιγμή και, όλες οι επικοινωνίες που προορίζονται για τον Πελάτη, θα αποστέλλονται στη διεύθυνσή του ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση στην οποία θα έχει ειδοποιηθεί ο Πελάτης ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ γραπτώς ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας poste restante, η οποία πρέπει να εγκριθεί γραπτώς. Από ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνήσει με τον Πελάτη οποιαδήποτε στιγμή εάν είναι απαραίτητο, ο Πελάτης αναλαμβάνει να ενημερώσει αμέσως ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ εάν αλλάξει διεύθυνση, διεύθυνση e-mail ή αριθμό τηλεφώνου / φαξ. Σε περίπτωση που ο Πελάτης προτίθεται να τερματίσει όλες τις υπηρεσίες ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ για μια συγκεκριμένη εταιρεία ή πολλές εταιρείες, κάθε ειδοποίηση τερματισμού που γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να αποστέλλεται στη διεύθυνση info@uae-zones.com .

 1. Επεξεργασία και προστασία δεδομένων

10.1. ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ θα επεξεργαστεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία, σύμφωνα με τον ορισμό του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (RGPD / GDPR), ο οποίος περιλαμβάνει κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ταυτοποιημένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο, γνωστό και ως «υποκείμενο των δεδομένων». Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι το άτομο που μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε αναγνωριστικό όπως όνομα, αριθμό αναγνώρισης, δεδομένα θέσης, αναγνωριστικό σύνδεσης ή από έναν ή περισσότερους παράγοντες συγκεκριμένους για το φυσιογνωμικό, φυσιολογικό , γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου.

Επεξεργασία δεδομένων σημαίνει οποιαδήποτε λειτουργία ή σύνολο λειτουργιών που πραγματοποιούνται σε προσωπικά δεδομένα, είτε αυτοματοποιημένα είτε μη αυτόματα, όπως συλλογή, εγγραφή, οργάνωση, δομή, αποθήκευση, ανάκτηση, διαβούλευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, χρήση, επικοινωνία με διαβίβαση, διάδοση, διαγραφή ή καταστροφή τέτοιων δεδομένων, καθώς και παροχή, ρύθμιση ή συνδυασμός δεδομένων, ο περιορισμός τους ή διαγραφή.

Οι παραλήπτες προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνουν εταιρείες του ομίλου ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ ενεργώντας ως υπεργολάβος ή βοηθός, πράκτορες που κατοικούν σε δικαιοδοσίες που σχετίζονται με υπηρεσίες, οι προμηθευτές μας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, άλλοι προμηθευτές τρίτων, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών στις οποίες ο Πελάτης επιθυμεί ρητά να παρουσιαστούν, μητρώα δημόσιων εταιρειών ή νομικές αρχές. Κάθε μία από αυτές τις γνωστοποιήσεις θα γίνεται σύμφωνα με τον GDPR και οι σχέσεις μας με τρίτα μέρη θα είναι συμβατικές, με τις οποίες και τα δύο μέρη θα υποβάλλουν στον GDPR υποχρεώσεις, όπως το καθήκον του απορρήτου για οποιονδήποτε επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων.

Προκειμένου να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις γνώσης-πελάτη ("KYC") και να διασφαλίζεται ότι οι υπηρεσίες παρέχονται σωστά, τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία περιλαμβάνουν τις λεπτομέρειες του Πελάτη, όπως όνομα και επώνυμο, εθνικότητα, ημερομηνία γέννησης, κατοικία και διευθύνσεις διαμονής, αριθμοί διαβατηρίων, ημερομηνίες ισχύος διαβατηρίου και στοιχεία επικοινωνίας αναγνωρίσιμων ατόμων, καθώς και δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν αυτά τα προσωπικά δεδομένα και τις οδηγίες του Πελάτη για τις υπηρεσίες. Η διαδικασία KYC πραγματοποιείται με την εφαρμογή ISDT WORLD (www.idst-world.com).

Ο Πελάτης έχει την υποχρέωση να διατηρεί τα προσωπικά του δεδομένα ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ ενημερωμένη καθ 'όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης, και να υποβάλει τυχόν δικαιολογητικά που σχετίζονται με την υποχρέωσή της να τη διατηρεί ενημερωμένη με τις μορφές που ορίζει η ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ.

10.2. ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ ή ο κάτοικος πράκτορας είναι πιθανό να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα ως υπεργολάβος για λογαριασμό ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ, ο οποίος κατά περίπτωση παραμένει ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέρη με τα οποία μοιραζόμαστε δεδομένα μπορούν να ληφθούν στην Πολιτική Απορρήτου μας.

10.3. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι μπορεί να λάβει περισσότερες πληροφορίες επικοινωνώντας ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ ή στέλνοντας ένα email στο info@uae-zones.com . Όλη η επικοινωνία θα γίνει στα Αγγλικά. Οποιαδήποτε άλλη γλώσσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ κατά την απόλυτη κρίση του, μόνο ως ευγένεια προς τον Πελάτη.

10.4. Ο Πελάτης ενημερώνεται ότι έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από την απόσυρση, ούτε τη νομιμότητα της συνέχισης της επεξεργασίας εάν υπάρχει άλλος λόγος που δικαιολογεί την επεξεργασία, όπως η συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις.

Ο Πελάτης εγγυάται για ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ ότι έχει λάβει την πλήρη συγκατάθεση οποιουδήποτε υποκειμένου δεδομένων τρίτων, του οποίου τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ από τον Πελάτη και ότι η παρούσα συγκατάθεση καλύπτει την επεξεργασία από ή μέσω ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ προσωπικά δεδομένα αυτού του υποκειμένου δεδομένων τρίτων για λόγους παροχής υπηρεσιών ή συμμόρφωσης με υποχρεώσεις προληπτικής εποπτείας.

10.5. ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ, οι διευθυντές, οι υπάλληλοι ή οι αντιπρόσωποί του, υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν τα δεδομένα εμπιστευτικά. Παρά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας, τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των προσωπικών οικονομικών δεδομένων, ενδέχεται να προβληθούν από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη κατά τη διαβίβαση μεταξύ του Πελάτη και ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣΤο Με σκοπό την επικοινωνία με ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ, Ενδέχεται να απαιτείται από τον πελάτη να χρησιμοποιεί λογισμικό που παράγεται από τρίτους, συμπεριλαμβανομένου, αλλά χωρίς περιορισμό, λογισμικού προγράμματος περιήγησης που υποστηρίζει πρωτόκολλο ασφάλειας δεδομένων συμβατό με το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται από ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ.

10.6. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο αυτής της ρήτρας αποτελούν μερική παρουσίαση της προστασίας δεδομένων. Αυτό εξηγείται λεπτομερέστερα στην Πολιτική απορρήτου που διατίθεται στον σύνδεσμο που παρέχεται για αυτόν τον σκοπό.

 1. Νομική ανικανότητα

Ο Πελάτης θα φέρει τον κίνδυνο τυχόν προκατάληψης που προκύπτει από νομική ανικανότητα που σχετίζεται με το πρόσωπό του ή τους δικηγόρους του ή άλλα τρίτα μέρη, εκτός εάν η ανικανότητα αυτή έχει κοινοποιηθεί ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ γραπτώς.

 1. ευθύνης

12.1. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε συγκεκριμένης διάταξης, οποιαδήποτε ζημία προκύπτει από σφάλμα ή παράλειψη εκ μέρους του ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ, οι διευθυντές, οι υπάλληλοι ή οι αντιπρόσωποί του πρέπει να βαρύνουν τον Πελάτη, εκτός εάν ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ, οι διευθυντές, οι υπάλληλοι ή οι αντιπρόσωποί του δεν έχουν διαπράξει βαριά αμέλεια ή απάτη ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ δεν θα είναι υπεύθυνος για τυχόν απώλεια που υπέστη λόγω μηχανικής βλάβης, απεργίας, επίθεσης στο Διαδίκτυο, τρομοκρατικής επίθεσης, φυσικής καταστροφής, καθυστέρησης πανδημίας ή τυχόν αποτυχίας οποιουδήποτε προσωπικού, διοίκησης ή οποιουδήποτε θεματοφύλακα στην εκτέλεση των καθηκόντων του. 

12.2. Οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται ή προκύπτει, άμεσα ή έμμεσα, από λάθος, αποτυχία, αμέλεια, πράξη ή παράλειψη από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, σύστημα, ίδρυμα ή υποδομή πληρωμών θα βαρύνει τον Πελάτη.

12.3. ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη εάν δεν είναι δυνατή η εφαρμογή των πρόσθετων υπηρεσιών. Η ευθύνη του ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ σχετικά με τις Πρόσθετες Υπηρεσίες περιορίζεται αυστηρά στην επιλογή, καθοδήγηση και επίβλεψη των θυγατρικών της ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους.

12.4. Οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προκύψει από τη χρήση ταχυδρομικών υπηρεσιών, τηλεγράφων, τελεξ, φαξ, τηλεφώνου και άλλων μέσων επικοινωνίας ή μεταφορικών μέσων, και ιδίως απώλειας που οφείλεται σε καθυστερήσεις, παρεξηγήσεις, επιδείνωση, κακομεταχείριση που προκλήθηκαν από τρίτους ή η αντιγραφή αντιγράφων, είναι ευθύνη του Πελάτη, εκτός εάν ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ διέπραξε βαριά αμέλεια.

12.5. ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος σε περίπτωση αποτυχίας ενός από τα μέσα επικοινωνίας που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των υπηρεσιών που προβλέπονται στη Σύμβαση ή για οποιαδήποτε αλληλογραφία ή κλήση που λαμβάνεται στο πλαίσιο των υπηρεσιών που προβλέπονται στη Σύμβαση. ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά που προκύπτει από τη χρήση ή τη λήψη φαξ των οδηγιών, ακόμη και όταν η μετάδοση έχει αποτύχει, είναι ελλιπής ή χαθεί.

12.6. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού, ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ ενεργεί ως τρίτο μέρος στη σχέση μεταξύ της Τράπεζας και του Πελάτη. Επομένως, ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για τη σχέση μεταξύ της Τράπεζας και του Πελάτη. ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ δεν έχει την εξουσία να ενεργεί και δεν ισχυρίζεται ότι ενεργεί ως υπάλληλος, εκπρόσωπος ή μέλος της διοίκησης της Τράπεζας ή / και να υπογράψει για λογαριασμό της ή να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη για λογαριασμό της τράπεζας.

 1. Διάρκεια, τερματισμός και αναστολή των υπηρεσιών

Σε γενικές γραμμές

13.1. Οποιαδήποτε Σύμβαση διαρκεί για την αναφερόμενη περίοδο και στη συνέχεια θα ανανεωθεί αυτόματα για διαδοχικές περιόδους ίσες με τη διάρκεια της αρχικής περιόδου. Για όλες τις άλλες πτυχές, οποιαδήποτε Σύμβαση θα ανανεωθεί αυτόματα υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ ή ο Πελάτης μπορεί να καταγγείλει οποιαδήποτε Σύμβαση για τον όρο που αναφέρεται σε αυτήν, ή για το τέλος οποιασδήποτε περιόδου παράτασης ή ανανέωσης, δίνοντας γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον δύο μηνών στο άλλο μέρος. Ο τερματισμός νοείται με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων ενός μέρους που προκύπτουν πριν από τον τερματισμό ή προκύπτουν σε σχέση με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που διαπράχθηκε πριν από τον τερματισμό. Διατηρείται το δικαίωμα άμεσης καταγγελίας για δίκαιο λόγο.

13.2. Σε περίπτωση παραβίασης από τον Πελάτη της ισχύουσας νομοθεσίας ή αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης και / ή Γενικών, ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ μπορεί να καταγγείλει οποιαδήποτε Σύμβαση και υπηρεσίες με άμεση ισχύ, συμπεριλαμβανομένης μιας Σύμβασης για Πρόσθετες Υπηρεσίες που παρέχονται από εταιρείες συνδεδεμένες με αυτήν ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ ή από τρίτους. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Πελάτης πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αντικαταστήσει οποιαδήποτε κενή θέση σε οποιαδήποτε Εταιρεία μετά από αυτόν τον τερματισμό και συμφωνείται ρητά ότι ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τον άμεσο τερματισμό.

Ίδρυση και διαχείριση εταιρείας

13.3. Οποιαδήποτε Σύμβαση για τη λειτουργία μιας Εταιρείας ισχύει για ένα ολόκληρο έτος. Σε περίπτωση που ο Πελάτης καταγγείλει τη σύμβαση ή τα αιτήματα ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ να μεταβιβάσει τη διοίκηση της Εταιρείας σε άλλο πράκτορα ή πάροχο υπηρεσιών εταιρείας ή να εκκαθαρίσει την εταιρεία, ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ δεν θα μεταβιβάσει ή θα ρευστοποιήσει την Εταιρεία έως ότου όλες οι εκκρεμείς πληρωμές, έξοδα ή/και επιβαρύνσεις (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κρατικών φόρων, δασμών, φόρων και άλλων πληρωμών σε τρίτους, καθώς και τα έξοδα που σχετίζονται με τους διευθυντές ή τους εντολοδόχους μετόχους και μια αμοιβή μεταβίβασης 750,00 €) έχουν εξοφληθεί πλήρως.

Μόλις η Εταιρεία συσταθεί και καταχωρηθεί στη σχετική δικαιοδοσία, ο Πελάτης αναλαμβάνει να υπογράψει σύμβαση αντιπροσωπείας. Αποτυχώντας αυτό, ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη διαβίβαση στον Πελάτη των κοινωνικών εγγράφων που σχετίζονται με την Εταιρεία, εφόσον η προαναφερθείσα σύμβαση εντολής δεν έχει υπογραφεί από τον Πελάτη.

Ο Πελάτης θα λάβει πλήρη επιστροφή του τέλους ενσωμάτωσης, μείον τα έξοδα ταχυμεταφορών, εάν πληρούνται και οι τρεις από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (i) ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ δεν είναι σε θέση να δημιουργήσει μια εταιρεία για τον Πελάτη ΚΑΙ (ii) ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που έχουν συμπληρωθεί δεόντως από τον Πελάτη, συμπεριλαμβανομένου ενός αντιγράφου ενός έγκυρου εγγράφου ταυτότητας του Πελάτη το οποίο έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις συγκεκριμένες οδηγίες της Ελβετικής Συμφωνίας Δεοντοληπτικής Τραπεζών και οποιοδήποτε έγγραφο ζητηθεί από τον Πελάτη από ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ, όπως, ιδίως, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας που δεν είναι παλαιότεροι των 3 μηνών, βιογραφικό σημείωμα και επιστολή αναφοράς από τράπεζα ΚΑΙ (iii) το αίτημα επιστροφής χρημάτων υποβάλλεται εντός 60 ημερών από την πληρωμή του τέλους συνταγής από τον Πελάτη.

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού

13.4. Η υπηρεσία τελειώνει με το άνοιγμα του λογαριασμού από την Τράπεζα και στη συνέχεια γίνονται όλες οι σχέσεις μεταξύ του Πελάτη και της Τράπεζας.

Οποιοσδήποτε Πελάτης μπορεί να αποφασίσει να ακυρώσει το αίτημά του εντός 3 ημερολογιακών ημερών από το αίτημά του για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού. Ο Πελάτης θα λάβει πλήρη επιστροφή του τέλους εγκατάστασης, μείον τα έξοδα ταχυμεταφορών, εάν πληρούνται οι ακόλουθες τρεις προϋποθέσεις: (i) Η Τράπεζα, με τη βοήθεια ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ, δεν είναι σε θέση να ανοίξει λογαριασμό για τον Πελάτη ΚΑΙ (ii) ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ ή η Τράπεζα έχει λάβει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που έχουν συμπληρωθεί δεόντως από τον Πελάτη, συμπεριλαμβανομένου ενός αντιγράφου του έγκυρου εγγράφου ταυτότητας του Πελάτη που έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις ειδικές οδηγίες της Σύμβασης για τη δέουσα επιμέλεια των ελβετικών τραπεζών και οποιοδήποτε έγγραφο ζητηθεί από ο Πελάτης από ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ, όπως, αλλά χωρίς περιορισμό, καταστάσεις λογαριασμού πιστωτικών καρτών, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, σύμβαση εργασίας, πιστοποιητικό σύστασης ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία της οικονομικής προέλευσης των κεφαλαίων. Αυτή είναι η μόνη περίπτωση όπου προσφέρονται επιστροφές χρημάτων. Δεν θα γίνει επιστροφή χρημάτων, για οποιονδήποτε λόγο, εάν ο πελάτης αποφασίσει να ακυρώσει το αίτημά του μετά από 3 ημερολογιακές ημέρες.

Τρόπος επιστροφής χρημάτων

13.5. Οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων μπορεί να γίνει μόνο με τον ίδιο τρόπο πληρωμής με αυτόν που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ.

 1. Διαιρετό

Εάν οποιαδήποτε ρήτρα που περιέχεται στο παρόν είναι ή μπορεί να καταστεί, βάσει οποιουδήποτε γραπτού νόμου, ή θεωρείται από δικαστήριο ή διοικητικό όργανο ή από οποιαδήποτε αρμόδια δικαιοδοσία ως, παράνομη, άκυρη, απαγορευμένη ή ανεφάρμοστη, τότε η ρήτρα αυτή θεωρείται ανενεργή. στο βαθμό αυτής της παρανομίας, ακυρότητας, ακυρότητας, απαγόρευσης ή μη εφαρμογής. Οι άλλες ρήτρες θα παραμείνουν σε ισχύ.

 1. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την απόδοση των υπηρεσιών του, ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ διατηρεί το δικαίωμα να προσλάβει υπεργολάβους που θα υπόκεινται στην εξουσία του: Δικηγόροι, Νομικοί, Λογιστές, Ορκωτοί Λογιστές, Ορκωτοί Ελεγκτές και άλλοι Πράκτορες Ενσωμάτωσης Δικτύου ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ.com. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Πελάτη που απορρέουν από μια Σύμβαση μπορούν να εκχωρηθούν σε τρίτους μόνο με τη γραπτή συγκατάθεση του ΗΑΕ-ΖΩΝΕΣ.

 1. Ισχύει σωστά 

Η παρούσα Συμφωνία διέπεται και καταρτίζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ των μερών που προκύπτει σε σχέση με τη Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που σχετίζονται με τη σύναψη, την ισχύ ή τη λήξη της, υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία της Suxys International Limited, δηλαδή των δικαστηρίων του Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Χρειάζεστε βοήθεια ?