WhatsApp-Telegram
info@uae-zones.com
Πύργος Burlington, Business Bay, Ντουμπάι, ΗΑΕ

Πρόληψη της νομιμοποίησης εσ

Η UAE-ZONES αποδίδει τη μεγαλύτερη σημασία στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τόσο στο εσωτερικό της όσο και στο πλαίσιο των έργων που υποστηρίζει.

Η UAE-ZONES αναλαμβάνει να ασκεί το επάγγελμά της με πλήρη αντικειμενικότητα, ειλικρίνεια και αμεροληψία, διασφαλίζοντας παράλληλα την υπεροχή των συμφερόντων της εταιρείας, των πελατών και της ακεραιότητας της αγοράς. Αυτή η δέσμευση για σεβασμό αυστηρών δεοντολογικών και ηθικών προτύπων δεν αποσκοπεί μόνο στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν στις διάφορες δικαιοδοσίες στις οποίες δραστηριοποιείται η UAE-ZONES, αλλά και να κερδίσει και να διατηρήσει μακροπρόθεσμα την εμπιστοσύνη των πελάτες, μετόχους, εργαζόμενους και συνεργάτες.

Ο Χάρτης Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας των UAE-ZONES (ο «Χάρτης») δεν στοχεύει να απαριθμήσει εξαντλητικά και λεπτομερώς όλους τους κανόνες καλής συμπεριφοράς που διέπουν τις δραστηριότητές της και εκείνες των εργαζομένων της στις διάφορες χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η UAE-ZONES . Αντιθέτως, ο στόχος του είναι να θεσπίσει ορισμένες κατευθυντήριες αρχές και κανόνες που αποσκοπούν να διασφαλίσουν ότι οι υπάλληλοί της έχουν ένα κοινό όραμα για τα ηθικά πρότυπα που αφορούν τα ΗΑΕ-ZONES και ότι ασκούν το επάγγελμά τους σύμφωνα με αυτά τα πρότυπα. Στοχεύει στην ενίσχυση της εσωτερικής και εξωτερικής αξιοπιστίας του επαγγελματισμού των εργαζομένων των ΗΑΕ-ZONES.

Όλοι οι υπάλληλοι των UAE-ZONES (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εργάζονται υπό καθεστώς απόσπασης ή απόσπασης) αναμένεται να εφαρμόζουν σχολαστικά και χωρίς καμία πίεση τους κανόνες και τις διαδικασίες του παρόντος Χάρτη στην καθημερινή εκτέλεση των καθηκόντων τους, με πλήρη ευθύνη, εντιμότητα και επιμέλεια.

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Δεδομένης της φύσης των δραστηριοτήτων του UAE-ZONES.com, το ξέπλυμα χρήματος και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ενέχουν συγκεκριμένους και σημαντικούς κινδύνους από νομική άποψη και για τη διατήρηση της φήμης του. Η συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που ισχύουν στις χώρες όπου δραστηριοποιείται η UAE-ZONES είναι υψίστης σημασίας. Ως εκ τούτου, η UAE-ZONES έχει αναπτύξει ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει:

 • κατάλληλες εσωτερικές διαδικασίες και έλεγχοι (μέτρα δέουσας επιμέλειας) ·
 • ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατά την πρόσληψη προσωπικού και συνεχώς.

Μέτρα επαγρύπνησης:

Η γνώση του πελάτη (KYC - Know Your Client) συνεπάγεται υποχρεώσεις ταυτοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του πελάτη, καθώς και, αν χρειαστεί, εξουσίες των προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό του, προκειμένου να αποκτήσουν τη βεβαιότητα της αντιμετώπισης ενός νόμιμου και νόμιμου πελάτη:

 • Στην περίπτωση φυσικού προσώπου: με την προσκόμιση έγκυρου επίσημου εγγράφου που περιλαμβάνει τη φωτογραφία του. Τα στοιχεία που πρέπει να σημειώνονται και να φυλάσσονται είναι τα ονόματα - συμπεριλαμβανομένου του κοριτσιού για τις έγγαμες γυναίκες, τα ονόματα, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης του προσώπου (εθνικότητα), καθώς και τη φύση, ημερομηνία και τόπο έκδοσης και την ημερομηνία ισχύος του εγγράφου και το όνομα και την ποιότητα της αρχής ή του προσώπου που εξέδωσε το έγγραφο και, κατά περίπτωση, επικυρώθηκε ·
 • Στην περίπτωση νομικού προσώπου, με την κοινοποίηση του πρωτοτύπου ή του αντιγράφου οποιασδήποτε πράξης ή επίσημου μητρώου με απόσπασμα μικρότερο των τριών μηνών σημειώνοντας το όνομα, τη νομική μορφή, τη διεύθυνση της έδρας την κοινωνική ταυτότητα και την ταυτότητα των εταίρων και των κοινωνικών ηγετών που αναφέρθηκαν.

Επιπλέον, απαιτούνται επίσης οι ακόλουθες πληροφορίες:

 • πλήρη διεύθυνση (-ες)
 • αριθμούς τηλεφώνου ή / και GSM
 • e-mail (s)
 • επάγγελμα (s)

Εκτός από τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Αντίγραφο πιστοποιημένου διαβατηρίου
 • Απόδειξη της διεύθυνσης
 • βιογραφικό σημείωμα
 • Δηλώσεις τραπεζικών λογαριασμών
 • Επιστολή αναφοράς της τράπεζας
 • Ενδεχομένως πρόσθετα έγγραφα ταυτότητας (ταυτότητα, άδεια για
  οδήγηση, άδεια διαμονής).

Ο κατάλογος αυτός δεν είναι εξαντλητικός και ενδέχεται να ληφθούν υπόψη και άλλες πληροφορίες, ανάλογα με τις περιστάσεις.

Η UAE-ZONES αναμένει από τους πελάτες της να παρέχουν σωστές και ενημερωμένες πληροφορίες και να τους ενημερώνουν το συντομότερο δυνατό για τυχόν αλλαγές που ενδέχεται να προκύψουν.

Μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση αμφιβολίας:

Σε περίπτωση υποψίας νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή/και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ή σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την ακρίβεια ή τη συνάφεια των δεδομένων ταυτοποίησης που αποκτήθηκαν, η UAE-ZONES αναλαμβάνει:

 • Να μην εισέλθει σε επιχειρηματική σχέση ή να προβεί σε οποιαδήποτε συναλλαγή.
 • Να τερματίσει την επιχειρηματική σχέση, χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογηθεί.
Χρειάζεστε βοήθεια ?